Rezultaty projektu

Produkt 1: Raport o stanie wiedzy


Niniejszy raport ma na celu przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w
Polsce, Turcji, Grecji i Czechach wraz z opiniami wyrażonymi przez dorosłych seniorów i
edukatorów dorosłych. Konkretnie, zbadaliśmy:

1. sytuację w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii przez dorosłych
seniorów;

2. sytuację w zakresie nauczania o nowoczesnych technologiach i ich wykorzystaniu
przez edukatorów dorosłych;

3. dobre praktyki w zakresie ścieżek edukacyjnych.

Produkt 1 - Raport

Output 2: Adaptacja metodologii Freire dla potrzeb ICT współczesnych seniorów


Główne podejście naukowe tego podręcznika opiera się na Pedagogice Uciśnionych
Freire'a, która zostanie przekształcona w nowoczesną rzeczywistość i wykorzystana
jako metodologia uczenia się ICT wraz z podejściem uczenia się przez doświadczenie. W
ten sposób mamy nadzieję wprowadzić innowację i podejście dialogowe do edukacji
seniorów w zakresie IT.

Produkt 2 - Podręcznik

Produkt 3: Przewodnik dla starszych edukatorów z adaptacją metodologii Freire w
nauczaniu ICT

Przewodnik dla edukatorów osób dorosłych, który ma pomóc im w praktycznym
wdrożeniu programów ITC dla starszych osób. Przewodnik zawiera teoretyczne
podstawy andragogiki, podejście Freirego do alfabetyzacji i uczenia się przez
doświadczenie, jak również praktyczne metodologie i metody, które edukatorzy
dorosłych będą wykorzystywać w swoich programach. Wspiera uczenie się edukatorów
dorosłych jako pracowników dorosłych. Jak dokonywać samooceny, jak doskonalić się
metodologicznie itp. Przewodnik zawiera również studia przypadków z lokalnych
wdrożeń projektów. Refleksje z pilotażu edukatorów dorosłych i efekty uczenia się
seniorów.

Produkt 3 - Przewodnik

Produkt 6: Moduł szkoleniowy dla działań LTT, oparty na metodologii Freire i
Experiential Learning.
Ten produkt został stworzony w celu ponownego wykorzystania w przyszłości ogólnej
koncepcji projektu. Moduł szkoleniowy, który został wdrożony jako forma szkolenia dla
trenerów, miał na celu rozwinięcie niezbędnych kompetencji edukatorów dorosłych w
zakresie badania potrzeb seniorów, projektowania programu dostosowanego do ich
potrzeb oraz prowadzenia go zgodnie z podejściem andragogicznym i uczenia się przez
doświadczenie.

Produkt 6 - Moduł szkoleniowy