Πιλοτική εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο

Η εφαρμογή της πιλοτικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο έως τον Μάιο του 2022. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη Sakarya της Τουρκίας και στο Κατοβίτσε της Πολωνίας διεξήγαγαν τις εκπαιδεύσεις ΤΠΕ εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία Freirean που διδάχθηκαν.

Η σύμπραξη κατάφερε να εμπλέξει συνολικά περισσότερους από 240 Εκπαιδευόμενους Ενηλίκων στην πιλοτική διαδικασία δοκιμής και επικύρωσης των προϊόντων.

Από τα διδάγματα αυτής της ευρωπαϊκής πιλοτικής εμπειρίας είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την αποτελεσματικότητα της Μεθοδολογίας Freirean στην εκπαίδευση στις ΤΠΕ.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτές τις εμπειρίες σε κάθε χώρα-εταίρο, μπορείτε να διαβάσετε τις παρακάτω εκθέσεις:

Ελλάδα

Εισαγωγή

Κατά την κοινοποίηση του περιεχομένου της κατάρτισης, δόθηκε προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι πρόκειται για πρακτική κατάρτιση και όχι για προφορική έκφραση. Ως εκ τούτου, όλα τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της κατάρτισης προετοιμάστηκαν εκ των προτέρων. Το προφίλ των συμμετεχόντων αποτελείται γενικά από Σύρους και Ιρακινούς πρόσφυγες που ζουν στην Τουρκία. Δόθηκε προσοχή στο να συμπεριληφθούν μεταξύ των συμμετεχόντων άτομα τόσο από την τουρκική όσο και από την προσφυγική κοινότητα, καθώς και στο ότι η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να αποτελεί επίσης μια δραστηριότητα κοινωνικής συνοχής. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 15.02.2022 με 35 συμμετέχοντες στην Şanlıurfa της Τουρκίας. Και οι 35 συμμετέχοντες είναι γυναίκες. Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Πραγματοποιήθηκαν 2 συνεδρίες για κάθε ομάδα και συνολικά πραγματοποιήθηκαν 4 συνεδρίες εργαστηρίων.

Πιλοτική στρατηγική

Κατά την προετοιμασία της κατάρτισης, ελήφθησαν υπόψη σε πρώτο στάδιο τα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου. Ποιες είναι οι ανάγκες της ομάδας-στόχου και τι είδους περιεχόμενο πρέπει να προετοιμαστεί σύμφωνα με αυτές τις ανάγκες; Αυτά τα ερωτήματα προσπαθήθηκαν να απαντηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να γίνει η εφαρμογή με 3 διαφορετικά περιεχόμενα. Τα περιεχόμενα που καθορίστηκαν είναι τα εξής: βασικές δεξιότητες στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, φωτογραφίες και λήψεις εφαρμογών. Ο κύριος λόγος για την επιλογή αυτών των 3 περιεχομένων είναι ότι πρόκειται για τα θέματα που είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιηθούν στη ζωή του κοινού-στόχου.

Δεδομένου ότι η ομάδα-στόχος αποτελείται από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί η εφαρμογή πρόσωπο με πρόσωπο. Στο πλαίσιο αυτό, τα άτομα προσκλήθηκαν στον τόπο όπου θα γινόταν η εκπαίδευση, σύμφωνα με τις προφυλάξεις του COVID-19. Παρέχεται επίσης υποστήριξη για τη μεταφορά όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μεταφορά στον τόπο εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι γλώσσες που μιλούν οι συμμετέχοντες λόγω της εθνικότητάς τους είναι τα κουρδικά και τα αραβικά. Δεδομένου ότι ο εκπαιδευτής δεν γνώριζε κουρδικά, ένας εθελοντής μεταφραστής που γνώριζε κουρδικά παρείχε μεταφραστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, δόθηκε σε κάθε συμμετέχοντα ένα έξυπνο τηλέφωνο που μπορούσε να χρησιμοποιήσει προσωρινά, ώστε να μάθει με την πράξη. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε ένας προβολέας για την αντανάκλαση των εικόνων και των βίντεο σχετικά με το περιεχόμενο. Στην αρχή των συνεδριών δόθηκε μια σύντομη ενημέρωση. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε το περιεχόμενο του προς επεξήγηση θέματος. Στο τέλος κάθε συνεδρίας, γινόταν μια εφαρμογή σχετικά με το περιεχόμενο που περιγράφηκε.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ

Η δραστηριότητα διεξήχθη στο πλαίσιο 3 κύριων επικεφαλίδων. Αυτές- 1- βασικές δεξιότητες σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία 2- λήψη εφαρμογών και 3- φωτογραφίες. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη δημιουργία του περιεχομένου, λήφθηκε υπόψη η περίοδος ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων και το περιεχόμενο απλοποιήθηκε. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κοινοποίηση του περιεχομένου είναι η μέθοδος επίδειξης (επίδειξη). Ο εκπαιδευτής έδειξε πρώτα το εξηγηθέν περιεχόμενο εφαρμόζοντάς το ο ίδιος και στη συνέχεια έβαλε τους συμμετέχοντες να το εφαρμόσουν. Με την παρουσία του δεύτερου διευκολυντή δίπλα στον εκπαιδευτή, ελαχιστοποιούνται οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες στην πράξη. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, δόθηκε σε κάθε συμμετέχοντα ένα smartphone. Τα τηλέφωνα συλλέχθηκαν πίσω στο τέλος της κατάρτισης που δόθηκε στους συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρία. Τα οπτικά στοιχεία του περιεχομένου μοιράστηκαν με τη μορφή παρουσιάσεων με τη χρήση βιντεοπροβολέα. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε με τον δεύτερο διευκολυντή για τους αναλφάβητους συμμετέχοντες. Κάθε συνεδρία διήρκεσε κατά μέσο όρο 1,5 ώρα. Εφαρμόστηκαν συνολικά 4 συνεδρίες σε 2 διαφορετικές ομάδες.

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΎΧΩΝ

Στο τέλος της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες- δήλωσαν ότι θα συμμετείχαν σε περίπτωση διεξαγωγής παρόμοιας δραστηριότητας και ότι οι πληροφορίες που αποκόμισαν θα ήταν πολύ χρήσιμες στη ζωή τους.